1. Toepasbaarheid
  Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst afgesloten tussen verkoper en koper zij het via e-mail, via telefoon, via de website of gedaan in onze handelszaak. Door het sluiten van een overeenkomst erkend de koper deze voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden. Er kan enkel met schriftelijke toestemming van de verkoper van worden afgeweken.

 2. Verzakingsrecht
  De Consument, zijnde elke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroeps of commerciële activiteit, heeft het recht om, in geval van koop op afstand, aan de verkoper schriftelijk mee te delen binnen de 7 werkdagen na het afsluiten van de overeenkomst dat hij af ziet van de aankoop zonder betaling van een boete. De kosten voor de verzending van de goederen die worden terug gezonden zijn ten laste van de koper. De goederen mogen niet beschadigd zijn en dienen in de originele onaangebroken verpakking te worden terug gezonden. Deze verzaking staat evenwel niet open voor leveringen op maat.

 3. Coördinaten
  Alle briefwisseling dient te gebeuren aan het adres van onze vestiging: Orije J. Stevoortse Kiezel 253, 3512 Stevoort. U kan ons tevens bereiken via telefoon 0497 11 05 24 of per e-mail .

 4. Betalingen
  Alle verkopen zijn contant betaalbaar, behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst. Voor verkopen op afstand , via de website of andere kan de betaling ook voldaan worden door overschrijving op onze bankrekening of op onze Paypal account. De goederen blijven evenwel onze eigendom zolang de volledige prijs niet is voldaan. Ingeval van niet tijdige betaling is een interest verschuldigd van 10 % per jaar vanaf de ingebrekestelling.

 5. Schadevergoeding
  Wanneer de factuur niet voldaan word binnen 15 dagen verzending van de aanmaning word deze verhoogd met 10 % met een minimum van 38,00 €. Dit geld als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

 6. Contractbreuk
  Bij verbreking van de overeenkomst door de koper heeft de verkoper het recht een forfaitaire schadevergoeding te eisen van 15 % van de verkoopprijs onverminderd het recht in hoofde van de verkoper om een hogere schade aan te tonen.

 7. Betwistingen
  Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroeps of commerciële activiteit de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de klant. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van Hasselt.